S vědomím současných i v budoucnu očekávatelných bezpečnostních rizik a hrozeb na území České republiky je hlavním cílem projektu BEZPEČNÁ ZEM poskytovat každému občanovi (zájemci) potřebné znalosti a dovednosti pro zvládnutí očekávatelných mimořádných událostí a vyvíjet aktivity vedoucí k legislativnímu ukotvení působnosti tzv. „branných spolků“, které by staly dalším prvkem v zajištění bezpečnosti České republiky v duchu ustanovení Čl. 3 zákona č. 300/2000 Sb. o bezpečnosti České republiky. V procesu definování rámcových podmínek fungování branných spolků i v přípravě potřebné legislativy nabízíme své odborné znalosti a zkušenosti.

Hlavním účelem branných spolků by mělo být naplnění cílů Koncepce přípravy občanů k obraně státu (vydané Ministerstvem obrany v roce 2013) a související platné legislativy, především zákona č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Při naplňování hlavního účelu se branné spolky, (ideálně) pod záštitou a podporou státu, zaměřují především na:

  • aktivní rozvíjení znalostí a dovedností občanů České republiky (členů branných spolků) při jejich přípravě na zajištění bezpečnosti státu, tj. zejména v oblastech civilní obrana i ochrana, zvládání mimořádných situací, první pomoc, spojení a výměna informací, střelba a manipulace se zbraněmi
  • úzkou a účinnou součinnost a spolupráci členů branných spolků s orgány místní samosprávy, ozbrojenými složkami státu a ostatními složkami Integrovaného záchranného systému při zajištění bezpečnosti a obrany státu a to především ve své domovské oblasti, tj. na úrovni obce případně kraje