V České republice již roky fakticky neexistuje Civilní obrana a ochrana obyvatelstva, dokonce ani povinná základní vojenská služba. Na rozdíl např. od Polska, Německa či Rakouska, kde všude je stále zachována. Nemluvě o státech jako Švýcarsko či Izrael, kde má civilní obrana dlouholetou tradici.

Současná geopolitická situace naznačuje, že Česká republika už čelí nebo v blízké budoucnosti bude čelit riziku ohrožení bezpečnosti státu vyplývající především ze stávající a nadále očekávatelné migrace z oblastí s odlišnou kulturou i chápáním lidských práv v řadě případů neslučitelných s evropskými zvyklostmi a z odstoupení Spojených států amerických od rusko-americké smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu.

Oba zmíněné faktory představují velké bezpečností riziko s nezanedbatelným potenciálem vyústit až do válečného stavu na území Evropy, Českou republiku nevyjímaje. Zajištění bezpečnosti státu v takovém případě pomocí stávajících ozbrojených sborů (zejména Policií ČR a Armádou ČR) může být nedostatečné a neobejde se bez přispění civilních obyvatel. Podíl občanů na obraně státu sice vyplývá z platných zákonů, aby však byla pomoc obyvatel účinná, musí jí předcházet adekvátní a systematická příprava k obraně státu.

Projekt BEZPEČNÁ ZEM proto usiluje o naplnění cílů Koncepce přípravy občanů k obraně státu (vydané Ministerstvem obrany v roce 2013) a související platné legislativy, především zákona č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti usiluje garant projektu o legislativní ukotvení své působnosti jako tzv. „branného spolku“ pod záštitou státu a úzkou spoluprací s ministerstvy vnitra a ministerstvem obrany při zajišťování bezpečnosti státu.

Není-li vám bezpečnost naší země a domova lhostejná,
ZAPOJTE SE do projektu také!

_____

ZEM-DOM z.s.